Informasjon til eiere av kulde- og klima anlegg

F-gass forordningen stiller krav til regelmessige lekkasjekontroller av alle kuldeanlegg, varmepumpeanlegg og luftkondisjoneringsanlegg over en litt størrelse, samt til behandling av brukt gass.

Personell og bedrifter som utfører disse oppgavene må være sertifiserte. Det stilles også krav til merking av utstyr og føring av loggbok over gassregnskap og kontroller.

Hvilke konsekvenser dette får for deg som eier av anlegg.

Dersom anlegget inneholder mindre en 3 kg kuldemedie trenger du ikke å utføre regelmessig lekkasjekontroll. Inneholder anlegget mellom 3 og 30 kg skal det lekkasjesøkes minst 1 gang hver 12. måned.

Anlegg som inneholder mellom 30 og 300 kg skal kontrolleres minst hver 6. måned. For anlegg med kuldemediefyllinger over 300 kg skal lekkasjekontroll utføres minst hver 3. måned.

Har du utbedret en lekkasje på kuldeanlegget ditt skal det etterkontrolleres og lekkasjesøkes innen 1 måned etter at lekkasjen er utbedret.

Hva Mandal Kjøleservice kan gjøre for deg og ditt anlegg

Har du serviceavtale vedr. anlegget ditt hos oss, har vi i mange sammenhenger allerede innhentet nødvendige data om type og mengde kuldemedie på anlegget. Dette vil gjøre tilpassningen til F-gass direktivet enkelt og uten store kostnader for deg.

Har du ikke serviceavtale på kuldeanlegget ditt må du få kartlagt type og mengde kuldemedie. Det må føres kuldemedieregnskap og anlegget må merkes i henhold til forskriften.

Mengden kuldemedie vil avgjøre om hvor ofte du må ha lekkasjekontroll. En lekkasjekontroll utført i henhold til F-gass direktivet vil være naturlig å utføre i forbindelse med en generell service av anlegget.

Har du spørsmål om F-gass eller ønsker du å vite mer om dette, vennligst ta kontakt med din kontaktperson hos Mandal Kjøleservice eller ring på vårt servicenummer: 979 69000

EU-forordningen om fluorholdige klimagasser

EUs forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger, trådte i kraft i Norge 6. mai 2010 gjennom henvisningsforskrift i produktforskriften.

De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles er krav til lekkasjekontroll og forsvarlig gasshåndtering for anlegg som inneholder HFK, PFK og SG6-gass.

Det innføres også krav om sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning med gassene, samt importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr.

Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6.

Alle importforbud som omhandles i forordningen er allerede gjeldende, mens sertifiseringsordningene er under utvikling. Regelmessige kontroller med etterlevelsen av reglene knyttet til sertifisering vil innfases i takt med at sertifiseringsordningen faller på plass.

Implementeringen får i første rekke konsekvenser for følgende bransjer:

  • Kuldebransjen (inkl. varmepumper og luftkondisjonering)
  • Bilbransjen (luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy)
  • Høyspentbransjen (utstyr isolert med SF6)
  • Brannvernbransjen (slukkegasser)
  • Noen andre bransjer som importerer eller benytter gassene

Informasjonen gitt ovenfor er ikke uttømmende. For nærmere beskrivelser henvises til lovverk, informasjonsmateriell for berørte bransjer og annen relevant informasjon.

Det foreligger ingen offisiell norsk oversettelse av forordningene ennå, derfor gis det her lenker engelske og danske versjoner.

Relevant lovverk: 

Informasjonsmateriell: 

Email
Print